Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor de volgende handelsnamen:
GreenAdd Lease,  GreenAdd Sale,  Alsmede voor de webshop   www.greenaddlease.nl

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van ale overeenkomsten tussen de koper of Lessee  en GreenAdd  Lease.
Of tussen de koper en één van de bovenstaande handelsnamen.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen..

Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door GreenAdd Lease.
Dit geldt ook wanneer er wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities
In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan GreenAdd Lease opdracht heeft gegeven tot de levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden inzake deze producten.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen
a) De prijzen van alle producten van GreenAdd Lease op haar website in de weshop zijn weergegeven in Euro’s inclusief de huidige geldende  BTW in procenten omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief verzend, porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
Overige bovenstaande handelsnamen hanteren prijzen exclusief  BTW, exclusief verzend, porto en behandelingskosten, tenzij anders vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
cGreenAdd Lease kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een niet juiste opsomming bevat.

Artikel 4: Contract en Levering
a) De overeenkomst tussen Koper en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de Koper GreenAdd Lease derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
GreenAdd Lease dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog tot uitvoering cq levering te komen zo als overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek en Reclame
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij GreenAdd Lease daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GreenAdd Lease de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als uitzondering de gevallen van maatwerk bestellingen, indien het eindproduct  afwijkingen vertoont ten opzichte van de verwachting van de koper dan kan GreenAdd Lease hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien blijkt dat GreenAdd Lease voor bevestiging van de order  te voren niet duidelijk is geïnformeerd op deze afwijkingen, hiermee vervalt punt 5b.
b) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a) Indien GreenAdd Lease aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b)GreenAdd Lease is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GreenAdd Lease  is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) Indien GreenAdd Lease  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d) De aansprakelijkheid van GreenAdd Lease  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in (elk) voorkomend geval.
e)GreenAdd Lease is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door GreenAdd Lease verkocht of verleased product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van GreenAdd Lease .
f)GreenAdd Lease is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wanneer dit kan worden aangetoond door een schade expert en/of deskundige.
g)GreenAdd Lease is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
Artikel 7: Garantie

GreenAdd Lease hanteert de zelfde garantie termijnen als door haar leverancier(s) zijn geboden. Ingeval van Evomaxx Elektrische scooters geldt het onderstaande:

 1. a) EVO Maxx geeft gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product met uitzondering van slijtende produkten tenzij anders vermeld.
  b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren indien geen gebruik wordt gemaakt van een onderhoudsplan of regelmatige onderhoudsbeurten van EVO Maxx of een van haar wederverkopers.
  c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften of handleidingen, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
  d) Loodhoudende accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van drie maanden.
  e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk anders is overeengekomen.
  f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
  g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.
  h) De Koper is verplicht op verzoek van EVO Maxx de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door EVO Maxx aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
  i) Garantie is niet overdraagbaar.
  j) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met EVO Maxx is overeengekomen.

  Artikel 8: Betaling en Incassokosten
  a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, op een door GreenAdd Lease aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door GreenAdd Lease is 
  b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  c)GreenAdd Lease heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GreenAdd Lease verschuldigde.
  e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8A: Betaling.

Betaling dient plaats te vinden in wettelijk Nederlands betaalmiddel (euro) dan wel contant dan wel door overmaking op een bankrekeningnummer behorend aan GreenAdd Lease. Dan wel door betaling d.m.v. één van de betalingssystemen aangeboden op de web shop . De gestelde betalingstermijn is ten alle tijden 5 dagen
Indien na 30 dagen de betaling nog niet heeft plaats gevonden start het incassotraject. Alle gemaakte kosten en buitengerechtelijke kosten zullen worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

9a  De geleverde zaken blijven eigendom van GreenAdd Lease totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door GreenAdd Lease gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan GreenAdd Lease verschuldigd is , volledig heeft betaald.

9b  Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is GreenAdd Lease, zonder enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is GreenAdd Lease gerechtigd enig zaak van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volle voldoening van al hetgeen

GreenAdd Lease uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Het recht van retentie heeft GreenAdd Lease ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11: Annuleringen:

11a Behoudens wanneer dit schriftelijk met GreenAdd Lease is overeengekomen kunnen orders niet worden geannuleerd.

11b Indien, in het voren vermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever GreenAdd Lease van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en hij is gehouden aan GreenAdd Lease alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, verwerking e.d)

te vergoeden, alles onverminderd het recht van GreenAdd Lease op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 12:  Aansprakelijkheid.

GreenAdd Lease is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :

 1.         Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2.         Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van het door GreenAdd Lease geleverde producten;

 1. Het verstrekken van onvolledige q. onjuiste gegevens.

12d GreenAdd Lease is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van beschadiging, verminking of verlies aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en /of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of hen, die door Greenadd Lease te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat GreenAdd Lease nimmer gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten hoogste het factuurbedrag

der geleverde goederen/diensten. GreenAdd Lease  is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

GreenAdd Lease zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en gevolgschade en/of indirecte schade te vergoeden.

12e Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

12f  GreenAdd Lease is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van het geleverde product.

Nadat het onze bedrijfshal heeft verlaten.

Artikel 13:  Overmacht.

Indien GreenAdd Lease door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft  GreenAdd Lease onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13a Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan:  oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling

van reclameobjecten door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, de van overheidswege opgelegde beperkingen, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van GreenAdd Lease of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan GreenAdd Lease kunnen worden tegengeworpen.

13b Indien GreenAdd Lease voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk

aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is GreenAdd Lease gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren, De voor het tijdstip van intreden van overmacht door GreenAdd Lease in redelijkheid gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever.

13c Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken dan moet opdrachtgever GreenAdd Lease steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en/of zelf gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel van deze voorwaarden.

Artikel  14:  Geschillen en toepasselijk recht.

14a  Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Partijen verklaren ter zake domicilie te kiezen ten kantore van GreenAdd Lease

14b  Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

GreenAdd Lease is een handelsnaam van:

Buxxo Cycle Group Benelux
Corkstraat 46
3047AC Rotterdam
The Netherlands